متاورس یعنی چه و چطور کار می‌کند؟

جهانی را تصور کنید که به راحتی در خانه خود به تمام دنیا بدون توجه به مکان و زمان سفر کنید، فعالیت داشته باشید و یا حتی کسب و کاری را راه اندازی کنید. آن هم درحالیکه همچنان روی کاناپه خانه خود لم داده‌اید و حتی حرکت هم نمی‌کنید. متاورس در واقع شکل زندگی و …

متاورس یعنی چه و چطور کار می‌کند؟ ادامه »