تعرفه ها

تولید محتوا 1
محتوا 1

تولید محتوا وب سایت
از 1 تا 20 محتوا
هزینه هر کامه 40 تومان

200 کلمه 8 هزار تومان

ثبت درخواست
تولید محتوا 1
محتوا 2

تولید محتوا وب سایت
از 1 تا 40 محتوا
هزینه هر کامه 36 تومان

200 کلمه 7,200 هزار تومان

ثبت درخواست
تولید محتوا 1
محتوا 3

تولید محتوا وب سایت
از 1 تا 60 محتوا
هزینه هر کامه 32 تومان

200 کلمه 6,400 هزار تومان

ثبت درخواست

مشاوره با ما

شما می توانید روی خدمات مشاوره ای کلاروب حساب کنید، ما می توانیم با توجه به بودجه و اهداف سازمان شما، نزدیک ترین مسیر را برای کسب و کار هوشمند شما تدوین نماییم.