شتابدهنده

شتابدهنده ها به کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها کمک می کنند تا رشد خود را سرعت بخشیده و زودتر به نتیجه دلخواه خود که بر اساس شاخص ها و بررسی های بازار به آن رسیده اند دست یابند.

شتابدهنده چیست؟

شتاب دهنده ساختاری است که با هدف حمایت و توسعه نوآورانه کارآفرینی پایه گذاری شده است.
شتابدهنده ها به کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها کمک می کنند تا رشد خود را سرعت بخشیده و زودتر به نتیجه دلخواه خود که بر اساس شاخص ها و بررسی های بازار به آن رسیده اند دست یابند.
یک شتابدهنده خدماتی از جمله سرمایه اولیه، فضای کاری، امکانات مورد نیاز و تجهیزات، مشاوره و منتورینگ، آموزش و سایر مواردی که یک استارتاپ نیاز دارد را در اختیار آن قرار می دهد و در قبال این خدمات به میزان مشخصی در سهام آن استارتاپ شریک می شود.

شتابدهنده چیست؟

شتاب دهنده ساختاری است که با هدف حمایت و توسعه نوآورانه کارآفرینی پایه گذاری شده است.

شتابدهنده ها به کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها کمک می کنند تا رشد خود را سرعت بخشیده و زودتر به نتیجه دلخواه خود که بر اساس شاخص ها و بررسی های بازار به آن رسیده اند دست یابند.

یک شتابدهنده خدماتی از جمله سرمایه اولیه، فضای کاری، امکانات مورد نیاز و تجهیزات، مشاوره و منتورینگ، آموزش و سایر مواردی که یک استارتاپ نیاز دارد را در اختیار آن قرار می دهد و در قبال این خدمات به میزان مشخصی در سهام آن استارتاپ شریک می شود.

ورود به شتابدهنده

مدت زمان حضور در یک شتابدهنده چقدر است؟

مدت زمان حضور در یک شتابدهنده به طور میانگین 6 ماه است و قبل از حضور استارتاپ ها در شتابدهنده ها، معمولا گزینش اولیه انجام می شود و استارتاپ هایی که توان انجام کار از دید داوران داشته باشند پذیرش می شوند.

مشاوره با ما

شما می توانید روی خدمات مشاوره ای کلاروب حساب کنید، ما می توانیم با توجه به بودجه و اهداف سازمان شما، نزدیک ترین مسیر را برای کسب و کار هوشمند شما تدوین نماییم.

شتابدهنده کلاروب

مدت زمان حضور در یک شتابدهنده به طور میانگین 6 ماه است و قبل از حضور استارتاپ ها در شتابدهنده ها، معمولا گزینش اولیه انجام می شود و استارتاپ هایی که توان انجام کار از دید داوران داشته باشند پذیرش می شوند.

رسالت شتابدهنده ارائه خدمات زیر است:

__ کمک به کاهش مدت زمان روند راه اندازی و توسعه کسب و کار و استارتاپ
__ کمک به بهبود کیفیت محصولات و خدمات و ایجاد پایداری مالی کسب و کار جدید
 __ارائه آموزش های لازم به موسسین کسب و کارهای نوپا در راستای توسعه محصول
 __مشارکت در فرآیند راه اندازی کسب و کار برای مدت محدود (حداکثر 6 ماه)
 __مربیگری یا مشاوره توسط کارآفرینان برجسته و با تجربه به صاحبان کسب و کارهای نوپا